Možnosti efektivního využití výsledků společenskovědního výzkumu pro praxi

Projekt v rámci výzvy OP VVV Předaplikační výzkum

O projektu

Hlavním cílem projektu je prostřednictvím hloubkových rozhovorů s klíčovými aktéry vytvořit a na mezinárodní výzkumné studii HBSC ověřit platformu pro analýzu a efektivní sdílení a využívaní dat epidemiologických studií pro tvorbu strategií a politik v oblasti zdravého životního stylu. Projekt předpokládá mezioborovou spolupráci výzkumného konsorcia Univerzity Palackého v Olomouci, Fakulty tělesné kultury a Vysoké školy báňské, Technické univerzity Ostrava, Fakulty elektrotechniky a informatiky.

Identifikace projektu

Registrační číslo projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_025/0007294
Doba realizace: 1. 4. 2018 – 31. 3. 2022
Zkrácený název projektu: Společenskovědní výzkum pro praxi

Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Číslo výzvy: 02_16_025
Název výzvy: Výzva č. 02_16_025 pro Předaplikační výzkum v prioritní ose 1 OP

Přihlášení pro projektový tým

Na projektu se podílejí

Partner projektu
Hlavní řešitel
Poskytovatel dotace

CEP

Informace o projektu v Centrální evidenci projektů.
v

TÝM

i

PUBLIKACE

Adresa

Univerzita Palackého v Olomouci
Třída Míru 117, 771 11 Olomouc

Kontakt

Mgr. Michal Kalman, Ph.D. (hlavní řešitel)
michal.kalman@upol.cz