HBSC studie

Health Behaviour in School-aged Children

států světa

je zapojeno do mezinárodní sítě HBSC a každé čtyři roky sbírá nová data.

respondentů v ČR

od roku 1994

respondentů ve světě

od roku 1983

Kdo jsme

Mezinárodní výzkumná studie kolaborativního charakteru životního způsobu u dětí

HBSC studie (Health Behaviour in School-aged Children) je mezinárodní výzkumná studie kolaborativního charakteru věnující se životnímu způsobu u dětí. Studie vychází ze stanoviska WHO (World Health Organization), že chování a životní styl v dospělosti jsou výsledkem vývoje v dětství a dospívání.
Sledování výskytu behaviorálních komponent ovlivňujících zdraví u mladých lidí je důležité z hlediska veřejného zdraví. Mladí lidé se specifickými rizikovými faktory by měli být dle WHO (2002) cílovou skupinou preventivních snah v oblasti podpory zdraví.
Samotný výzkumný projekt HBSC se datuje již od roku 1982, kdy se uskutečnilo první setkání výzkumných pracovníků z Norska, Finska a Anglie za účelem diskuze o problémech spojených s nedostatečným počtem mezinárodně porovnatelných dat o kouření mladých lidí. Výsledkem tohoto setkání byl konsenzus o nutnosti zahájit práce na přípravě nového mezinárodního výzkumu s využitím jednotného výzkumného postupu a nástrojů tak, aby bylo možné údaje z různých států srovnávat.
V roce 1983 byla studie HBSC přijata pod záštitu regionálního úřadu WHO pro Evropu jako studie kolaborativního charakteru. HBSC nyní zahrnuje 48 zemí a regionů v celé Evropě a Severní Americe.
Česká republika (ČR) se poprvé zúčastnila studie spolu s dalšími 24 převážně evropskými státy v roce 1994. Výzkum se opakuje vždy ve čtyřletých intervalech. Od roku 1994 tedy máme k dispozici komplexní zdroj dat o zdraví, pohybové aktivitě, obezitě, zkušenostech s drogami a alkoholem, trávení volného času a dalších tématech u nejmladší generace v ČR. Informace od nás využívají ministerstva, municipality, soukromé společnosti i nadnárodní organizace jako UNESCO, UNICEF nebo WHO při strategickém plánování.
Poslední sběr dat byl v ČR proveden v roce 2018.
Od sběru realizovaného v roce 2014 jsou data v ČR reprezentativní i pro všech 14 krajů.

Co zkoumáme

Studie HBSC se ve svém výzkumu zaměřuje na shromažďování vědeckých poznatků, které napomáhají hlubšímu porozumění faktorů ovlivňujících zdraví mladých lidí v jejich sociálním kontextu – tedy v místě, kde žijí, kde navštěvují školu, kde mají rodinu a přátele.
Předmětem výzkumného projektu je provedení komparativních analýz behaviorálních komponent zdraví u reprezentativního souboru českých dětí ve věku 11, 13 a 15 let a současně trendové analýzy umožňující porovnání nových dat s výsledky z předchozích sběrů (1994 až 2018).

Jaké metody a nástroje ve výzkumu používáme?

školáků

tříd

škol

Dataset ČR sběr 2022

Metodika sběru dat 2022

Sběr dat je vždy připraven tak, aby byl zcela v souladu s kritérii, která stanovila mezinárodní koordinační rada projektu HBSC a jsou zanesena v mezinárodním vědeckém protokolu (Roberts, 2009; Currie et al., 2014). Vlastní sběr dat je prováděn každé čtyři roky, zpravidla v měsíci dubnu až červnu. Samotný výzkum probíhá v 5., 7. a 9. třídách, ale i na víceletých gymnáziích (např. sekundách a kvartách, které odpovídají 7. a 9. třídě ZŠ) ve všech krajích ČR.

V měsících květen až červen 2022 se v České republice uskutečnil sběr dat, který proběhl na 246 náhodně vybraných základních a středních školách napříč Českou republikou. Finální výběrový soubor byl 14 588 respondentů.

Metodiku sběru dat 2022 naleznete ZDE.

 

Metodika předchozího sběru dat 2018 ke stažení ZDE.

Přehled informací o sběrech dat v ČR do roku 2014 naleznete ZDE.

 

1) Roberts C, Freeman J, Samdal O, Schnohr CW, De Looze ME, Gabhainn SN, Iannotti R, Rasmussen M, Int HBSC Study Grp. The health behaviour in school-aged children (HBSC) study: methodological developments and current tensions. Int J Public Health. 2009;57:140–150.;
2) Currie C, Inchley J, Molcho M, Lenzi M, Veselska Z & Wild F (eds.) (2014). Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) Study Protocol: Background, Methodology and Mandatory items for the 2013/14 Survey. St Andrews: CAHRU.

Dotazníkový formulář

Dotazníkový formulář používaný při sběru dat vychází z mezinárodní (anglické) verze dotazníku, která byla vypracována koordinačním pracovištěm WHO. Dotazník pokrývá několik tematicky odlišných domén. Vedle základních sociodemografických ukazatelů jsou to především specifické oblasti chování, které mají významný vztah k tělesnému a duševnímu zdraví dětí a mládeže.

Mezi hlavní výzkumná témata patří:

 • Nadváha a obezita
 • Pohybová aktivita a sedavé chování
 • Zdraví školáků
 • Socioekonomický status rodiny
 • Stravovací zvyklosti
 • Životní spokojenost
 • Školní prostředí
 • Rizikové chování: kouření tabáku, konzumace alkoholu, užívání nelegálních drog
 • Sebehodnocení vlastní postavy
 • Šikana a násilné chování
 • Úrazy
 • Dentální hygiena
 • Vztahy: Rodina a vrstevníci
 • Sexuální chování
 • Užívání sociálních sítí
 • a další.

Národní tým HBSC

Český národní HBSC tým se skládá z 10 pracovníků, kteří působí rovněž jako zástupci v mezinárodním řešitelském týmu HBSC, a dalších 5 členů podílejících se na přípravě výzkumného protokolu studie, její realizaci v terénu, zpracování získaných údajů či získávání finančních prostředků na realizaci. Tým dále zajišťuje publicitu výsledků studie. HBSC národní tým je složen jak z vědeckých a akademických pracovníků, tak z odborníků z praxe a byl vytvořen s maximálním důrazem na komplexní a dlouhodobě udržitelné zajištění studie v ČR.

Mgr. Michal Kalman, Ph.D.

Mgr. Michal Kalman, Ph.D.

Hlavní řešitel studie HBSC v ČR

Univerzita Palackého v Olomouci
e-mail: michal.kalman@upol.cz

Mgr. Petr Baďura, Ph.D.

Mgr. Petr Baďura, Ph.D.

Zástupce hlavního řešitele

Univerzita Palackého v Olomouci
e-mail: petr.badura@upol.cz

Řešitelský tým

prof. Mgr. Erik Sigmund, Ph.D.

doc. Mgr. Dagmar Sigmundová, Ph.D.

Mgr. Jan Pavelka, Ph.D.

PhDr. Ladislav Csémy

Mgr. Ferdinand Salonna, Ph.D.

doc. Mgr. Jana Vašíčková, Ph.D.

Mgr. Zuzana Půžová

Mgr. Jana Vokáčová

Mgr. Tomáš Hollein

Ing. Vladimír Hobza

prof. Ing. Mgr. Peter Tavel, Ph.D.

MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D.

Kontakt:

Mgr. Michal Kalman, Ph.D.

Univerzita Palackého v Olomouci
hlavní řešitel studie HBSC v ČR

michal.kalman@upol.cz
+420 777 752 822

Studii realizují: